การออกตรวจประเมินสถานบริการสาธารณสุขเพื่อยกฐานะ

โรงพยาบาลภูเพียง โดยพย.วิทย์ มงคลวิสุทธิ์ เป็นผู้แทนของผู้อำนวยการโรงพยาบาลเข้าร่วมการตรวจประเมินสถานบริการสาธารณสุขดงป่าสัก ตำบลฝายแก้ว เพื่อขอยกฐานะเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงป่าสัก ตำบลฝายแก้วซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ในการก่อสร้างอาคารแห่งใหม่บนพื้นที่ประมาณ 3 ไร่เศษ โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนบ้านดงป่าสักบริจาคพื้นที่ให้ ซึ่งสถานบริการดงป่าสัก ถ้าผ่านการประเมินให้ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงป่าสัก จะดูแลประชาชนประมาณ 2,000 คน และครอบครัวจำนวน 199 ครอบครัว ครอลคลุมการให้บริการตามชุดสิทธิประโยชน์และเป็น 1 ใน 3 ของสถานบริการสาธารณสุขที่ได้เข้าร่วมการถ่ายโอนอำนาจสู่ส่วนท้องถิ่น โดยสังกัดองค์การบริหารสาวนตำบลฝายแก้ว เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2556 …

Visitors: 58,477