โรงพยาบาลภูเพียงร่วมรณรงค์กิจกรรมการควบคุมและป้องกันการระบาดใหญ่ของโรคไข้เลือดออก

 โรงพยาบาลภูเพียง โดย พย.จรรยาวรรณ ปรารมภ์ พร้อมด้วย พย.ศุภวรรณ เป็งจันตา ซึ่งเป็นพยาบาลวิชาชีพประจำตำบลม่วงตึ๊ดและตำบลนาปังเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์การควบคุมและป้องกันการระบาดใหญ่ของโรคไข้เลือดออก ตามนโยบายของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน โดยกำหนดให้มีการรณรงค์ทางด้านกายภาพทั้งจังหวัดในวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 โดยมกิจกรรมการรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย ในบ้าน วัด โรงเรียน มหาวิทยาลัยและสถานบริการทุกแห่ง
      สถานการณ์โรคไข้เลือดออกของจังหวัดน่าน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึง วันที่ 15 มิถุนายน 2556 พบผู้ป่วยทั้งหมด 195 ราย (อัตราป่วย 41.03 ต่อแสนประชากร) มีรายงานในพื้นที่ 14 อำเภอ อัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรกคือ อำเภอนาหมื่น อำเภอบ้านหลวง อำเภอนาน้อย อำเภอเวียงสา อำเภอทุ่งช้าง ตามลำดับ(195.64 ,124.46, 89.03, 55.70, 54.49 ตามลำดับ) โดยจังหวัดน่านยังไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต…
Visitors: 58,476