ร่วมพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค

โรงพยาบาลภูเพียง จัดหน่วยบริการปฐมพยาบาลและรถปฐมพยาบาลตามขบวน ร่วมงานพิธีทรงตั้งเปรียญ 3 ประโยค โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์แม่กองบาลีสนามหลวงผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะผู้ปฎิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานในพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยคแก่พระภิกษุ สามเณรในเขตปกครองคณะพระสงฆ์หนเหนือ ภาค 4 ภาค 5 ภาค 6 ภาค 7 วันที่ 2 กรกฏาคม 2556 ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน มีพระภิกษุ สามเณร และประชาชนเข้าร่วมพิธีประมาณ 1,000 คนและมีพระภิกษุ สามเณร ตลอดจนประชาชนผู้มาร่วมงานมาใช้บริการหน่วยปฐมพยาบาลของโรงพยาบาลภูเพียงร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในอำเภอภูเพียงและโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ประมาณ 100 คน …

Visitors: 58,238