การอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง

โรงพยาบาลภูเพียง จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลซึ่งแต่ละท่านได้ย้ายมาจากโรงพยาบาลชุมชนต่างๆจึงดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเสริมทักษะการใช้วิทยุสื่อสาร โดยมี พญ.รติกร วังวรัญญู ร่วมกับ พย.รัชนี พิเคราะห์ และพย.ระวีวรรณ สีสุมาตย์ ร่วมเป็นวิทยากร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 18 คนคิดเป็นร้อยละ 100 ณ วันที่ 3 กรกฏาคม 2556 ณ ห้องบัตร
Visitors: 58,477