การถวายความรู้สามเณร วัดแช่แห้ง

โรงพยาบาลภูเพียง โดย พว.จรรยาวรรณ ปรารมภ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นวิทยากรถวายความรู้เรื่องไข้เลือดออก ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเพียงและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงตึ๊ดให้แก่สามเณรทุกระดับชั้นในโรงเรียนวัดพระธาตุแช่แห้ง ณ วันที่ 12 กันยายน 2556 …

Visitors: 58,476