ออกหน่วยโครงการภูฟ้า

โรงพยาบาลภูเพียงร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเพียงและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยมีเจ้าหน้าที่ร่วมออกหน่วยทั้งหมด 23 คน ออกหน่วยปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร  
ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บ้านน้ำว้า  หมู่ ๖ ตำบลบ่อเกลือเหนือ  อำเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่านอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอบ่อเกลือ 
มีอาณาเขตติดกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน  ระยะทางห่างจากตัวอำเภอบ่อเกลือเป็นเส้นทางแยกจากถนนลาดยาง
จากอำเภอ     บ่อเกลือสู่อำเภอเฉลิมพระเกียรติเข้าสู่หมู่บ้านเป็นทางลูกรัง สลับก้อนหิน ลัดเลาะตามไหล่เขาสูงชัน สลับการลงเนินเขาไปมา การคมนาคมเข้าสู่หมู่บ้านเป็นไปด้วยความยากลำยาก
 โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่ฝนตกหนักๆ สามารถสัญจรด้วยการเดินเท้า รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล รถยนต์แบบขับเคลื่อนสี่ล้อเท่านั้น สภาพหมู่บ้านน้ำว้า อยู่บนไหล่เขา สูงจากระดับน้ำทะเล ๑,๒๐๐ เมตร 
ระยะทางจากหมู่บ้านถึงตัวอำเภอบ่อเกลือ ๒๔ กิโลเมตร โดยเป็นเส้นทางถนนลาดยาง ๒๐ กิโลเมตร และลูกรัง ๔ กิโลเมตร สภาพภูมิอากาศหมู่บ้านเป็นลักษณะหนาวเย็น อุณหภูมิเฉลี่ย 
อยู่ระหว่าง ๑๐-๒๕ องศาเซลเซียส ๒  มีพื้นที่     ทำกิน ๑๘๑  ไร่ เป็นพื้นที่อยู่อาศัย ๕ ไร่   บ้านน้ำว้ามีทั้งหมด ๓๓ ครัวเรือน ประชากรเป็นชาวลั๊วะ รวม ๑๗๒ คน แยกเป็นเพศชาย ๙๓ คนและเพศหญิง ๗๙ คน
มีรายได้เฉลี่ย ๒๓,๘๒๑ บาทต่อคนต่อปี  ระหว่างวันที่ 10-13 ธันวาคม 2556
กิจกรรมที่ติดตามประกอบไปด้วย
1.การติดตามเยี่ยมบ้านและประเมินสภาพผู้ป่วยจิตเวช จำนวน 1 ราย
2.เยี่ยมบ้าน ติดตาม สอบถามข้อมูลด้านสุขภาพระดับครัวเรือน
3.ติดตามการปรับสภาพแวดล้อม และติดตามดูแลเด็กปฐมวัย  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
4.ติดตามการปรับสภาพแวดล้อมครัว สุขาภิบาล และการจัดการสัตว์เลี้ยงให้ถูกสุขลักษณะ
5.ติดตามการขุดบ่อสระขนาดเล็กบริเวณครัวเรือนและพื้นที่ว่างปรับสิ่งแวดล้อม เพื่อ “เลี้ยงปลาดุก” ส่งเสริมการพึ่งตนเอง การรวมกลุ่มชุมชน เพื่อการลดรายจ่ายครัวเรือน  
    เพิ่มแหล่งโปรตีนในชุมชนพบว่าปลาดุกโตช้าและไม่สามารถแพร่พันธ์ได้
6.ทีมงานสนับสนุนวัสดุ ประยุกต์ของเหลือใช้ของหน่วยงานเพื่อการจัดเก็บเกลือบริโภคและเครื่องปรุงอาหารให้ถูกสุขลักษณะและตรวจเกลือเพื่อหาสารไอโอดีน
7.การประเมินสภาพความเปลี่ยนแปลงด้านความสะอาด  ความเป็นระเบียบเรียบร้อยสภาพครัวเรือน และสิ่งแวดล้อมชุมชน
8.ส่งเสริมการรวมกลุ่ม และครัวเรือนเพื่อปรับสภาพแวดล้อม  เพื่อการปลูกผักปลอดสารพิษ ลดรายจ่าย 
พึ่งตนเองด้านแหล่งอาหารชุมชน
9.จัดประชุมและสะท้อนผลการเปลี่ยนแปลง  คืนข้อมูลผลการดำเนินงานแก่ชุมชน
10.ประชุม ถอดบทเรียน สรุปผลการดำเนินงาน
11.ออกตรวจสุขภาพประชาชนทั่วไป

Visitors: 58,239