งานมินิมาราธอน

นพ.ชรินทร์  ดีปินตา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง ได้จัดหน่วยบริการปฐมพยาบาลและรถพยาบาลเคลื่อนที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ร่วมกับวัดพระธาตุแช่แห้งจัดกิจกรรม..วิทยาลัยสงฆ์ มาฆบูชา มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 เนื่องในวันมาฆบูชา โดยมี พว.วิทย์ มงคลวิสุทธิ์ ร่วมดัวย พว.เยาวลักษณ์ พว.รัชนี พิเคราะห์ พว.จรรยาวรรณ ปรารมภ์และนายยุทธศิลป์ แหยมคง ออดหน่วยปฏิบัติการดังกล่าว วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 ณ บริเวณวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง…

Visitors: 58,239