ร่วมกิจกรรม DHS

นพ.ชรินทร์  ดีปินตา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง ได้เห็นความสำคัญการเข้าร่วมกิจกรรม DHS  มอบหมายให้ พว.วิทย์ มงคลวิสุทธิ์ และ พว.ศุภวรรณ เป็งจันตา เข้าร่วมกิจกรรมการคืนข้อมูลและประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน DHS โดยมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุปผาราม สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว เป็นผู้ดำเนินการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้วและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเพียงให้กับผู้นำชุมชนและประชาชนตลอดจนจิตอาสาที่จะเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งผลการดำเนินการประชุม เสวนา ได้ข้อสรุปจะดำเนินการดูแลผู้ป่วยติดเตียง วันที่ 20 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุปผาราม…

Visitors: 58,238