นิเทศงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลประจำปี 2557

พว.วิทย์ มงคลวิสุทธิ์ ร่วมกับ พว.ระวีวรรณ สีสุมาตย์ ออกนิเทศ ติดตามและประเมินผลงาน ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเพียง ตามแผนงาน กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์รอบที่ 1/2557 แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาปัง ท่าน้าว เมืองจัง บ้านเมืองจัง น้ำแก่น น้ำเกี๋ยนและม่วงตึ็ด ระหว่างวันที่ 3 - 6 มีนาคม 2557 …

Visitors: 58,476