กิจกรรมปลูกต้นไม้ตามนโยบายสร้างเมือน่านน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำ

นพ.ชรินทร์ ดีปินตา ผู้อำนายการโรงพยาบาลภูเพียงและคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลภูเพียง ได้ดำเนินงานในการตอบสนองการรณรงค์กิจกรรมการปลูกต้นไม้ของโรงพยาบาลภูเพียง ระหว่างวันที่ 8 - 13 พฤษภาคม 2557 ตามเป้าหมายของจังหวัดน่าน "สร้างเมืองน่านน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำ" 
และของอำเภอภูเพียง "สร้างภูเพียงน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำ" ซึ่งโรงพยาบาลภูเพียงดำเนินการปลูกบนพื้นที่โรงพยาบาลจำนวน 48 ไร่ ในวันที่ 8 -9 พฤษภาคม 2557 และได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ของ
อำเภอภูเพียง วันที่ 13 พฤษภาคม 2557 โดยปลูกริมน้ำน่านระหว่างร้านกองสดี ถึงบริเวณบ้านศรีบุญเรือง ต.ม่วงตึ๊ด ระยะทาง 1 กิโลเมตร จำนวน 300 ต้นสำหรับต้นไม้ที่ปลูกในบริเวณโรงพยาบาลได้รับการสนับสนุนพันธ์กล้าไม้จาก
1. สถานีเพราะชำกล้าไม้น่าน บ้านสีเกิด จำนวน 300 ต้น ประกอบไปด้วย
1.ต้นมะไฟหวาน
2.มะไฟจีน
3.ต้นไผ่
4.ต้นอินทนิล
5.ต้นสะเดา
6.ต้นมะขาม
2. คุณสมชาย สมใจ เกษตรตำบลฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน สนับสนุน
ต้นปาล์ม จำนวน 20 ต้น


Visitors: 58,239