ร่วมงานการเยี่ยมสำรวจและประเมินรับรองตามเกณฑ์คุณภาพ

นพ.ชรินทร์  ดีปินตา ผู้อำนาวยการโรงพยาบาล ได้มอบหมายให้ คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเข้าร่วมการเยี่ยมสำรวจและประเมินรับรองตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ(Quality and Outcome Framework) ปี 2557 ซึ่งนำทีมโดยคุณยุพิน  แตงอ่อน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการและคณะ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน เข้าตรวจเยี่ยมสำรวจและประเมินรับรองตามเกณฑ์คุณภาพ QOF ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาปัง ตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน วันที่ 12 พฤษภาคม 2557

Visitors: 58,239