ร่วมกิจกรรมวันฉัตรมงคล

นพ.ชรินทร์  ดีปินตา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล มอบหมายให้คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เข้าร่วมกิจกรรม วันฉัตรมงคล วันที่ 5 พฤษภาคม 2557 กับอำเภอภูเพียง ส่วนราชการทุกส่วน อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอภูเพียง

Visitors: 58,476