นิเทศงานเพื่อรองรับการตรวจประเมินQOF รพ.สต.นาปัง

กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลภูเพียง โดย พว.วิทย์ มงคลวิสุทธิ์ ร่วมกับพว.มณีวรรณ์ วงค์สุขพิศาล และ พว.รัชนี พิเคราะห์ ดำเนินการร่วมกิจกรรมนิเทศการเตรียมความพร้อมในการรองรับการตรวจเยี่ยมประเมินและรับรองผลงานตามเกณฑ์คุณภาพ QOF จากคณะกรรมการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ในโรงพยาาลส่งเสริมสุขภาพนาปัง ตำบลนาปัง วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 …

Visitors: 58,238