รายนามบุคลกรกลุ่มการพยาบาล


  • ชื่อ : พย.วิทย์ มงคลวิสุทธิ์ตำแหน่ง : หัวหน้าพยาบาลเลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 4511026629วุฒิบัตรการพยาบาลเฉพาะทางการบริหารทางการพยาบาลรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา การเมือง การปกครอง

  • ชื่อ : พย.อมรรัตน์ คำยันต์ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอกตำแหน่งทางวิชาการ : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการใบประกอบวิชาชีพ :วุฒิบัตร : การพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทั่วไป
Visitors: 58,239