กลุ่มการพยาบาล

ชื่อ : พย.วิทย์  มงคลวิสุทธิ์

ตำแหน่ง : หัวหน้าพยาบาล

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 4511026629

วุฒิบัตร

  • การพยาบาลเฉพาะทางการบริหารทางการพยาบาล
  • รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา การเมือง การปกครอง

  • ชื่อ : พย.อมรรัตน์ คำยันต์ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอกตำแหน่งทางวิชาการ : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการใบประกอบวิชาชีพ :วุฒิบัตร : การพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทั่วไป
Visitors: 58,239