กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก

ชื่อ : พย.อมรรัตน์  คำยันต์

ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก

ตำแหน่งทางวิชาการ : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ใบประกอบวิชาชีพ :

วุฒิบัตร : การพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทั่วไป


  • ชื่อ : พย.วิทย์ มงคลวิสุทธิ์ตำแหน่ง : หัวหน้าพยาบาลเลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 4511026629วุฒิบัตรการพยาบาลเฉพาะทางการบริหารทางการพยาบาลรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา การเมือง การปกครอง
Visitors: 58,476