ร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย

นพ.ชรินทร์ ดีปินตา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง ได้จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเพียงและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงตึ๊ดเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายซึ่งเป็นพาหนะในการนำไข้เลือดออก วันที่ 10 กรกฎาคม 2557ซึ่งพบว่าบ้านป่าหัด ตำบลม่วงตึ๊ด มีผู้ป่วยมากที่สุดจำนวน 7 ราย จึงต้องหามาตรการการกำจัดลูกน้ำยุงลายโดย อสม.ตบลม่วงตึ๊ดร่วมปฏิบัติการและศคม.ที่10.1 แพร่ จะมาดำเนินการพ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวแก่ให้กับชุมชนบ้านป่าหัดในวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 

Visitors: 58,477