ออกหน่วย พอ.สว.ประจำปี 2557

นพ.ชรินทร์ ดีปินตา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง ได้จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานบริการตรวจรักษาพยาบาลให้กับประชาชนร่วมกับหน่วยราชการต่างๆของอำเภอภูเพียงในโครงการหน่วยแพทย์ พอ.สว.ประจำปี 2557 ซึ่งออกปฏิบัติงานร่วมกับโรงพยาบาลน่าน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเพียง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งตลอดจนหน่วยงานอื่นเช่น ที่ว่าการอำเภอภูเพียง  องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้วและเมืองจัง ตำรวจตะเวณชายแดน  โดยออกหน่วยครั้งที่1 วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 ณ บ้านห้วยก๋วง ตำบลฝายแก้ว มีผู้มารับบริการจำนวน 52 รายและครั้งที่ 2 วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ณ บ้านสบยาว ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน มีผู้มาเข้ารับการบริการจำนวน 63 ราย  …

Visitors: 58,476