แผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2556

แผนยุทธศาสตร์ประจำปี  2556
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ตัวชี้วัดที่สำคัญ
     ร้อยละ  35 มีจำนวนบุคลากร  เครื่องมือและครุภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการให้บริการ           เป็นไปตามมาตรฐานบริการ
2.  พัฒนาระบบบริการให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ตัวชี้วัดที่สำคัญ
      ร้อยละ  35 มีการพัฒนาระบบบริการที่จำเป็นต่อการให้บริการสำหรับผู้มารับบริการให้ได้ตามมาตรฐานหน่วยงานและวิชาชีพ

3. พัฒนาระบบโครงสร้างสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในโรงพยาบาล
ตัวชี้วัดที่สำคัญ
          ร้อยละ  85 ของหน่วยงานประจำเข้าร่วมกิจกรรม  5  ส และได้รับการตรวจประเมินกิจกรรม  5 ส 

Visitors: 229,989