การตรวจสารเสพติดในองค์กร

นพ.ชรินทร์ ดีปินตา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง มีนโยบายตอบสนองศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดน่าน โดยจัดให้มีการตรวจหาสารเสพติดประเภทเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ กับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลภูเพียงทุกคน โดยปฏิบัติการตรวจตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม ถึง 8 สิงหาคม 2557 รายงานผลการตรวจเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 33 คน ผลการตรวจ ไม่พบสารเสพติดประเภทเมทแอมเฟตามีนและส่งรายงานให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านและอำเภอภูเพียงทราบต่อไป

Visitors: 58,476