การจัดบริการ ณ อาคารชั่วคราว

ดร.นพ.พิศิษฐ์  ศรีประเสริฐ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน ตำแหน่งในขณะนั้น ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะพยาบาลและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลบ้านหลวงซึ่งเป็นคณะแรกที่ออกมาให้บริการประชาชนอำเภอภูเพียง มาปฏิบัติงานออกตรวจรักษาโรค ณ อาคารสำนักงานชั่วคราวระหว่างวันที่ 17 - 21 กันยายน 2555 และติดตามงานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกที่ได้รับจัดสรรงบประมาณการก่อสร้าง 12,000,000 บาท.....

Visitors: 58,239