กิจกรรมให้ความรู้และสอบสวนโรคตาแดง

นพ.ชรินทร์ ดีปินตา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง ได้จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานบริการ ดำเนินการให้ความรู้เรื่องโรคตาแดงและดำเนินการสอบสวน ควบคุม ป้องกันโรคตาแดง โดยมีพยาบาลวิชาชีพออกหน่วยปฏิบัติการร่วมกับ นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเพียงและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอภูเพียง ซึ่งมีโรคระบาดตาแดงเกิดขึ้นในโรงเรียนพระปริยติธรรมวัดแช่แห่ง ระหว่างวันที่ 10 - 16 กันยายน 2557 ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน …

Visitors: 58,476