ออกอำเภอยิ้มเคลื่อนที่บ้านหนองแดง

นพ.ชรินทร์ ดีปินตา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง จัดหน่วยบริการตรวจสุขภาพประชาชน โดยมอบหมายให้ พว.วิทย์ มงคลวิสุทธิ์ พว.อมรรัตน์ คำยันต์ และภก.สำราญ ดีอาษาออกหน่วยบริการประชาชนร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเพียงและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าน้าวร่วมกับหน่วยราชการอื่นๆภายใต้โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำเดือน ตุลาคม 2557 ครั้งที่ 1  วันที่ 15 ตุลาคม 2557 ณ บ้านหนองแดง ตำบลท่าน้าว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน มีประชาชนมารับบริการตรวจสุขภาพจำนวน 28 คน และให้ความรู้เรื่องโรคตาแดง  การติดตามผู้พิการขาขาดไปรับบริการจากมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ระหว่างวันที่ 23-28 พฤศจิกายน 2557 และการขอสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้สูงอายุจากชมรมผู้สูงอายุจังหวัดน่านพร้อมมอบยาสามัญประจำบ้านให้กับผู้ใหญ่บ้านจำนวน 12 ชุด

Visitors: 58,239