กิจกรรมโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ

นายอุกริช พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้และกล่าวเปิดงานโดยมี นายแพทย์ชรินทร์  ดีปินตา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน เป็นผู้กล่าวรายงาน ในโครงการกิจกรรมโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนพรรษาครบ 5 รอบ โดยกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมี ดำเนินการโดยมีเครื่องเอ๊กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ดำเนินการในกลุ่มสตรีกลุ่มเสี่ยง จำนวน 30 คน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 300 คน มีการคัดกรองเบื้องต้นและถ้าพบความผิดปกติจึงทำการ Mammogram ณ โรงพยาบาลภูเพียง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 …

Visitors: 58,476