ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงกลุ่มโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานประจำปี 2557

นพ.ชรินทร์  ดีปินตา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ได้มอบหมายให้ พว.อมรรัตน์ คำยันต์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นวิทยากรกระบวนการร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเพียง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในอำเภอภูเพียง จัดทำค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงกลุ่มโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานประจำปี 2557 โดยมีกลุ่มผู้เข้ารับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากตำบลต่าง จำนวน 100 คน ดำเนินการระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2557 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอภูเพียง

Visitors: 58,476