ออกหน่วย พอ.สว.ครั้งที่1 ประจำปี 2558

นายแพทย์ชรินทร์ ดีปินตา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ได้จัดหน่วยแพทย์ พอ.สว. โดยการนำของ นพ.รชต บรรเลงจิต พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลภูเพียง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภุเพียง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทุกแห่ง ร่วมกับโรงพยาบาลน่าน ตำรวจตระเวณชายแดน และคณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นๆร่วมกันออกหน่วยปฏิบัติการตรวจรักษาคนไข้และเยี่ยมบ้าน โดยมีผู้มารับบริการจำนวน 33 ราย ส่งต่อโรงพยาบาลน่านจำนวน 3 ราย และรับไว้เป็นคนไข้ในพระราชูปถัมภ์จำนวน 2 ราย นอกจากนี้ยังมีการบริการทางทันตกรรมให้กับประชาชนและนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไฮ ตำบลฝายแก้ว จังหวัดน่าน วันที่ 7 มกราคม 2558 …

Visitors: 58,239