ออกหน่วยอำเภอยิ้มบ้านน้ำต้วน

นพ.ชรินทร์ ดีปินตา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง ได้จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานบริการตรวจรักษาพยาบาลให้กับประชาชนร่วมกับหน่วยราชการต่างๆของอำเภอภูเพียงในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำเดือน มีนาคม 2558 ครั้งที่ 1 วันที่ 11 มีนาคม 2558 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเพียง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุปผารามร่วมปฏิบัติงานตรวจสุขภาพประชาชนที่มาร่วมงาน ด้วย ณ บ้านน้ำต้วน  ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน มีผู้ป่วยเข้ารับการบริการจำนวน 25 ราย และได้ให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อเช่น โรคไข้ดำแดง โรคไข้กาฬหลังแอ่น โรคหัด ไข้หวัดใหญ่  โรคอุจาระร่วง การกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ตลอดจนการรณรงค์ฉีดวัคซีนคอตีบ วัคซีนหัดในเด็ก การจำหน่ายสุราในช่วงเทศกาลสงกรานต์ การสวมหมวกกันน๊อคและยาเสพติด แก่ผู้นำชุมชน กรรมการหมู่บ้าน ประธานคณะกรรมการกองทุนต่างๆและประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ยังทราบปัญหาของชุมชนในเรื่อง การขาดน้ำอุปโภค บริโภค ขาดน้ำเพื่อการเกษตร ขอเสาสัญญาณโทรศัพท์บ้านน้ำใส ถนนและสะพานชำรุด ณ บ้านห้วยไฮ บ้านแสงดาวมีถังขยะมากเกินไป ขณะบ้านหัวเวียงเหนือและฝายแก้วไม่ต้องการเสาสัญญานโทรศัพท์ โดยขอให้ดำเนินการรื้อถอนออกไปเป็นต้น ทางอำเภอจะดำเนินการ แจ้งหน่วยงานเกี่ยวข้องต่อไป … … …

Visitors: 58,477