กิจกรรมร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบริมราชกุมารี เสด็จทรงงานจังหวัดน่าน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 15 - 18 กุมภาพันธ์ 2558 และการจัดงานการแสดง แสง สี เสียง เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ2 เมษายน 2558 ซึ่งจังหวัดน่านและธนาคารกสิกรไทย ได้พร้อมใจกันจัดการแสดง แสง สีเสียง ขึนในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ทั้งจังหวัดน่าน ซึ่ง นพ.ชรินทร์ ดีปินตา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเข้าร่วมรับเสด็จ ณ วัดท่าล้อ ตำบลฝายแก้ว และจัดหน่วยปฐมพยาบาลพร้อมรถปฐมพยาบาลเข้าประจำจุด ซอยสุดกองดี ตลอดระยะเวลาการเสด็จในพื้นที่จังหวัดน่าน....

Visitors: 58,476