หน่วยปฐมพยาบาลโครงการสัมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจรุ่นที่ 60 ภาคเหนือ

นพ.ชรินทร์ ดีปินตา ผู้อำนวยโรงพยาบาลภูเพียง จัดเจ้าหน้าที่ ออกปฏิบัติงานหน่วยปฐมพยาบาล ในโครงการสัมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจรุ่นที่ 60 ประจำภาคเหนือ ซึ่งจัดโดยวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีพระนิสิตเข้าร่วมการสัมนาจำนวน 500 รูป จาก 11 จังหวัดภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2558 ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน…

Visitors: 63,375