ออกหน่วยอำเภอยิ้มบ้านใหม่น้ำแก่น

นพ.ชรินทร์ ดีปินตา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง ได้จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานบริการตรวจรักษาพยาบาลให้กับประชาชนร่วมกับหน่วยราชการต่างๆของอำเภอภูเพียงในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำเดือน มีนาคม 2558 ครั้งที่ 2 วันที่ 25มีนาคม 2558 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเพียง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำแก่นร่วมปฏิบัติงานตรวจสุขภาพประชาชนที่มาร่วมงาน ด้วย ณ บ้านใหม่น้แก่น  ตำบลน้ำแก่น อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน มีผู้ป่วยเข้ารับการบริการจำนวน 15 ราย และได้ให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อเช่น การเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก โรคหัด ไข้หวัดใหญ่  โรคอุจาระร่วง การกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ตลอดจนการรณรงค์ฉีดวัคซีนคอตีบ วัคซีนหัดในเด็ก การจำหน่ายสุราในช่วงเทศกาลสงกรานต์ การสวมหมวกกันน๊อคและยาเสพติด แก่ผู้นำชุมชน กรรมการหมู่บ้าน ประธานคณะกรรมการกองทุนต่างๆและประชาชนทั่วไป … …

Visitors: 58,476