ออกหน่วยอำเภอยิ้มบ้านน้ำเกี๋ยนเหนือ

นพ.ชรินทร์ ดีปินตา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง ได้จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานบริการตรวจรักษาพยาบาลให้กับประชาชนร่วมกับหน่วยราชการต่างๆของอำเภอภูเพียงในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำเดือน มีนาคม 2558 ครั้งที่ 1 วันที่ 22 เมษายน 2558 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเพียง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำเกี๋ยนร่วมปฏิบัติงานตรวจสุขภาพประชาชนที่มาร่วมงาน ด้วย ณ บ้านน้ำเกี๋ยนเหนือ  ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน มีผู้ป่วยเข้ารับการบริการจำนวน 20 ราย และได้ให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อเช่น โรคไข้เลือดออก โรคฉี่หนู โรคอาหารเป็นพิษ การกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ตลอดจนการรณรงค์ฉีดวัคซีนคอตีบ วัคซีนหัดในเด็ก  แก่ผู้นำชุมชน กรรมการหมู่บ้าน ประธานคณะกรรมการกองทุนต่างๆและประชาชนทั่วไป  … … … …

Visitors: 58,239