ออกหน่วยอำเภอยิ้มเคลื่อนที่บ้านเมืองหลวง

นพ.ชรินทร์ ดีปินตา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง ได้จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานบริการตรวจรักษาพยาบาลให้กับประชาชนร่วมกับหน่วยราชการต่างๆของอำเภอภูเพียงในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำเดือน มิถุนายน 2558 ครั้งที่ 2 วันที่ 24 มิถุนายน 2558 ซึ่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองจัง ออกร่วมปฏิบัติการ ด้วย ณ บ้านเมืองหลวง ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน มีผู้ป่วยเข้ารับการบริการจำนวน 30 ราย และได้ให้ความรู้เรื่อง MERS โรคไข้เลือดออก การรณรงค์ฉีดวัคซีน DTในเด็กอายุ 2.5 ปี ถึง 7 ปี การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว และการรับการฉีดวัคซีนใข้หวัดใหญ่ประจำปี 2558 นอกจากนี้ยังทราบปัญหาของชุมชนในเรื่อง การบุกรุกป่า ภัยแล้งการขาดแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค ราคาพืชผลตกต่ำ ขาดตลาดในการจำหน่ายสิ้นค้าประเภทผลไม้ การขาดเอกสารสิทธิ์ในที่ทำกิน ซึ่งทางอำเภอภูเพียงรับไปดำเนินการและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้อไป …

Visitors: 58,476