ออกหน่วยอำเภอยิ้มบ้านปัวชัย

นพ.ชรินทร์ ดีปินตา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง ได้จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานบริการตรวจรักษาพยาบาลให้กับประชาชนร่วมกับหน่วยราชการต่างๆของอำเภอภูเพียงในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำเดือน กรกฎาคม 2558 ครั้งที่ 1 วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 ซึ่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปุบผาราม ออกร่วมปฏิบัติการ ด้วย ณ บ้านปัวชัย ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน มีผู้ป่วยเข้ารับการบริการจำนวน 49 ราย และได้ให้ความรู้เรื่อง MERS โรคไข้เลือดออก การรณรงค์ฉีดวัคซีน ใข้หวัดใหญ่ประจำปี 2558 นอกจากนี้ยังทราบปัญหาของชุมชนในเรื่อง ก ภัยแล้งการขาดแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค ราคาพืชผลตกต่ำ ซึ่งทางอำเภอภูเพียงรับไปดำเนินการและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

Visitors: 58,239