กิจกรรมนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์

นพ.ชรินทร์  ดีปินตา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง ดำเนินการรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาลและการบริการจิตอาสา ตามหลักสูตรของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ จำนวน 2 คน เข้ารับการฝึกจิตอาสาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพการะยาบาลและผดุงครรภ์ ระหว่างวันที่ 13- 19 กรกฎาคม 2558 …

Visitors: 58,239