ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2559


-สำเนา-


ประกาศโรงพยาบาลภูเพียง

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

    เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)

              *****************

                   ด้วย โรงพยาบาลภูเพียง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล  เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ฉะนั้น  อาศัยตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุง  เพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวหรือลูกจ้างรายคาบของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ..๒๕๔๕  ลงวันที่  ๒๒  กุมภาพันธ์ พ.. ๒๕๔๕

จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 4 อัตรา ปฏิบัติงานที่ โรงพยาบาลภูเพียง โดยมีรายละเอียด ดังนี้.-

. ตำแหน่งที่จะรับสมัคร

    1.1 ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน1อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ 6,552 บาท

    1.2 ตำแหน่ง พนักงานบริการ        จำนวน  1  อัตรา    อัตราค่าจ้าง เดือนละ 6,552 บาท

    1.3 ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน1อัตราอัตราค่าจ้าง เดือนละ 8,146 บาท

    1.4 ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า                จำนวน  1  อัตรา    อัตราค่าจ้าง เดือนละ 8,146 บาท

2. คุณสมบัติทั่วไป ของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก

    2.1  มีสัญชาติไทย

    2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า สิบแปด ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

    2.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตาม  

          รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ

    2.4 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง กำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

    2.5 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง

    2.6 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่

          สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

   2.7 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกคำสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามระเบียบ

         กระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น

   2.8 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม

   2.9 ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

   2.10 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

   2.11 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดอาญา เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ


 2.12 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ให้ออกหรือปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  

 2.13 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ให้ออก ปลดออกหรือไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น

 2.14 ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

    3.1 ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ประจำห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน) จำนวน  1  อัตรา

           3.1.1 เพศชาย และต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว หรือเรียน รด. 3 ปี (ปฏิบัติงานเข็นรถและยกเตียงผู้ป่วย เมื่อมีการส่งตัวผู้ป่วยไปรับการรักษาต่อ ที่ โรงพยาบาลน่าน)

          3.1.2 วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ

          3.1.3 มีความรู้ ความสามารถ รักการให้บริการ สามารถช่วยงานที่ได้รับมอบหมาย มีความรับผิดชอบ

          3.1.4 ถ้าผ่านหลักสูตรผู้ช่วยเหลือคนไข้หลักสูตร 6 เดือน จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

          3.1.5 มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดน่านสามารถเดินทางมาปฏิบัติงานได้โดยสะดวกไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

3.1.6 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ บุคลิกภาพดี

3.1.7 ไม่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด ไม่ติดบุหรี่ ไม่ติดสุรา

   3.2 ตำแหน่งพนักงานบริการ (ประจำห้องทันตกรรม) จำนวน  1  อัตรา

          3.2.1 ไม่จำกัดเพศ (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว) หรือเรียน รด. 3 ปี

          3.2.2 วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ 

          3.2.3 มีความรู้ ความสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้

          3.2.4 มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน

          3.2.5 มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดน่านสามารถเดินทางมาปฏิบัติงานได้โดยสะดวกไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

3.2.6 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ บุคลิกภาพดี

3.2.7 ไม่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด ไม่ติดบุหรี่ ไม่ติดสุรา

          3.2.8 มีความรู้ ความสามารถ รักการให้บริการ สามารถช่วยงานที่ได้รับมอบหมาย มีความรับผิดชอบ

   3.3 ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี (ประจำงานการเงินและบัญชี) จำนวน  1  อัตรา

          3.3.1ไม่จำกัดเพศ (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว)

          3.3.2 วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาบัญชี เท่านั้น

          3.3.3 มีความรู้ ความสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้

          3.3.4 มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 

          3.3.5 มีสุขภาพร่างกาย แข็งแรงสมบูรณ์ บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

          3.3.6 มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดน่านสามารถเดินทางมาปฏิบัติงานได้โดยสะดวกไม่เป็นอุปสรรค

 

   3.4 ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า (ประจำกลุ่มงานการจัดการ) จำนวน  1  อัตรา

 3.4.1 เพศชาย และต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว หรือเรียน รด. 3 ปี

           3.4.2 วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า หรือสาขางานติดตั้งไฟฟ้า หรือ สาขาไฟฟ้ากำลังหรือไฟฟ้ากำลัง

           3.4.3 มีความรู้ ความสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้

           3.4.4 มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 

           3.4.5 มีสุขภาพร่างกาย แข็งแรงสมบูรณ์ บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

 3.2.6 ไม่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด ไม่ติดบุหรี่ ไม่ติดสุรา

           3.4.7 มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดน่านสามารถเดินทางมาปฏิบัติงานได้โดยสะดวกไม่เป็นอุปสรรค

 

4. เงื่อนไขการจ้าง

     4.1 บรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง (รายเดือน)อัตราค่าจ้าง

           ตามตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร

     4.2  มีสวัสดิการประกันสังคมส่วนของนายจ้าง

     4.3 ทดลองปฏิบัติงาน 6 เดือน (โดยได้รับค่าจ้าง) ทำสัญญาการจ้าง ปีต่อปี

     4.4 เกณฑ์การประเมินผลปฏิบัติงาน ทุก 6 เดือน (ครั้งที่ 1 แจ้งผลประเมิน พัฒนาตนเอง,ครั้งที่ 2 ทำสัญญาจ้างต่อไปหรือเลิกจ้าง)

     4.5 ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ ได้รับตามระเบียบกระทรวงการคลัง/กระทรวงสาธารณสุข กำหนด

     4.6 หน่วยงาน โรงพยาบาลภูเพียง ซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างสามารถบอกเลิกสัญญาจ้างได้ ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข สัญญาจ้างหรือกระทำผิดระเบียบข้อบังคับของทางราชการ

5. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

     กำหนดทำการรับสมัคร  ตั้งแต่วันที่  กันยายน  ๒๕๕8  ถึง วันที่  15  กันยายน  ๒๕๕8

     ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.- ๑๖.๓๐ น. ที่  กลุ่มงานการจัดการ งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๒  โรงพยาบาลภูเพียง  อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน  หรือ  สอบถามรายละเอียดได้ที่  โทรศัพท์ 054- 601166–168 ต่อ 102,103

6. หลักฐานและเอกสารที่ให้นำมายื่นในวันสมัครสอบ

     6.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๓ x ๔ ซ.. หรือขนาด ๑ นิ้ว จำนวน 3  ใบโดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน  1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

     6.๒ สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ  1  ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)พร้อมด้วยฉบับจริง

     6.3 ใบรับรองแพทย์ที่ออกให้ไม่เกิน 1  เดือน  และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม กฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553จำนวน  1  ฉบับ

     6.๔ สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร  จำนวน  1  ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง) พร้อมด้วยฉบับจริง

     6.5 หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ,ชื่อสกุล (กรณีที่ชื่อ,ชื่อสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรง) ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะเพศหญิง) ฯลฯ (รับรองสำเนาถูกต้อง)จำนวน ๑ ฉบับ

           

7. ค่าธรรมเนียมการสอบ

     ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร  ตำแหน่งละ  50  บาท

8. หลักเกณฑ์ และวิธีการสอบคัดเลือกฯ

     8.1  ภาคความรู้ทั่วไป ( 100 คะแนน)

           ทดสอบความรู้ทั่วไปและความรู้เกี่ยวกับ การปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สอบ โดยวิธีสอบข้อเขียน

     8.2  ภาคความรู้เฉพาะตำแหน่ง (ปฏิบัติ) ( 100 คะแนน) (เฉพาะตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้)(โดยผู้ที่จะมีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติ จะต้องมีคะแนนสอบข้อเขียนได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถึงจะมีสิทธิ์สอบ ภาคปฏิบัติถ้าไม่มีผู้ใดสอบผ่านเกณฑ์ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ)

     8.3  ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ( 100 คะแนน)

            จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่างๆโดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงานและพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่น โดยวิธีสัมภาษณ์(โดย ผู้ที่จะมีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง จะต้องมีคะแนนสอบข้อเขียนได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถึงจะมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ถ้าไม่มีผู้ใดสอบผ่านเกณฑ์ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ)

9. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกฯ วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกฯ

    9.1  กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกฯ  ในวันที่  21  กันยายน พ.ศ. 2558

            ตั้งแต่เวลา 09.๐๐ น. เป็นต้นไป บอร์ดประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลภูเพียง  อำเภอภูเพียงจังหวัดน่านและเว็ปไซต์ โรงพยาบาลภูเพียง http://www.phuphianghospital.com

    9.2  กำหนดสถานที่ วันทำการสอบคัดเลือกฯ

            สถานที่สอบ  ณ   ห้องประชุมโรงพยาบาลภูเพียง  อำเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน

             9.2.1 ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้  

สอบในวันที่  22  กันยายน  2558 

                       - ภาคความรู้ทั่วไป  (ข้อเขียน)            

                         เวลา 09.00 . ถึง  เวลา  12.00 น.

                       - ภาคความรู้เฉพาะตำแหน่ง (ปฏิบัติ)   

                          เวลา 13.00 น. ถึง  เวลา  14.00 น. เป็นต้นไป

                       - ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)   

                          เวลา 14.00 น.  ถึง  เวลา  16.00 น.

            9.2.2 ตำแหน่งพนักงานบริการ   

สอบในวันที่  22  กันยายน   2558

                      - ภาคความรู้ทั่วไป  (ข้อเขียน)                     

                         เวลา 09.00 . ถึง  เวลา  12.00 น.

                      - ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)   

                        เวลา 13.00 น. ถึง  เวลา  14.00 น.

            9.2.3 ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี และตำแหน่งช่างไฟฟ้า 

สอบในวันที่ 23 กันยายน 2558

                      - ภาคความรู้ทั่วไป  (ข้อเขียน)                     

                        เวลา 09.00 . – เวลา  12.00 น.

                      - ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)   

                        เวลา 13.00 น. –  เวลา   16.30 น

 

10. เกณฑ์การตัดสิน

     ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในแต่ละภาค (ข้อเขียน,ปฏิบัติ และสัมภาษณ์)  ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 6

11. การประกาศผลการสอบคัดเลือก

      11.1 ประกาศผลการสอบคัดเลือก ในวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558  เวลา 09.00 น. ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลภูเพียง  อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน และ เว็ปไซต์ โรงพยาบาลภูเพียง  http://www.phuphianghospital.com

      11.2 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ขึ้นบัญชี โดยเรียงตามลำดับจากผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนสูงสุดตามลำดับโดยเรียงตามลำดับที่

      11.3  การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชีไว้ หากมีการสอบคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าวอีกและได้ประกาศรายชื่อขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้คัดเลือกได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

12. การบรรจุแต่งตั้ง

       ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกโดยได้รับอัตราค่าจ้างตามที่กำหนดในประกาศรับสมัครฯ

ทั้งนี้  โรงพยาบาลภูเพียง จะดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ด้วยความโปร่งใสยุติธรรมและเสมอภาค ดังนั้น  หากมีผู้ใดแอบอ้างว่า สามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับการเลือกสรรหรือมีพฤติกรรมในทำนองเดียวกัน โปรดอย่าหลงเชื่อและแจ้งให้ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง ทราบด้วย

 

ประกาศ  ณ  วันที่   1 กันยายน  พ.ศ.2558

 

                   (ลงชื่อ)  ชรินทร์  ดีปินตา

                                              

   (นายชรินทร์  ดีปินตา)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง

 

Visitors: 93,869