กิจกรรมออกหน่วยรับรองผู้พิการจังหวัดน่านประจำปี 2558

นพ.ชรินทร์  ดีปินตา  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลภูเพียงและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 10 แห่ง ออกหน่วยการคัดกรอง ต่อบัตร การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและอื่นสำหรับผู้พิการประจำปี 2558 ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.น่าน วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอภูเพียง สรุปการดำเนินงานดังนี้

ผู้รับบริการทั้งหมด  40 คน

ผู้พิการประเภทการได้ยินและสื่อความหมาย จำนวน 2 คน

ผู้พิการประเภทสติปัญญา  จำนวน 5 คน

ผู้พิการประเภทการเคลื่อนไหว  จำนวน 33 ราย

บัตรสูยหาย  จำนวน 2 ราย

ต่ออายุบัตร  จำนวน 42 ราย


Visitors: 58,476