กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ชื่อ :  ดร.พว.วิทย์  มงคลวิสุทธิ์

ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 4511026629

วุฒิบัตร

  • การพยาบาลเฉพาะทางการบริหารทางการพยาบาล
  • รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา การเมือง การปกครอง
  • Ph.D of Management
      
นางสุภาพ สมฤทธิ์ นางสาวทิพวัลย์ ยอดปา นางสาวจินตนา สุระจินดา นางสาวมยุรี เทพสุคนธ์ นางชัญญาภัค  ไชยศิลป์
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  นักวิชาการเงินและบัญชี  พนักงานการเงินและบัญชี  พนักงานการเงินและบัญชี  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำงาญงาน
         
       
นางฐณมน  หลวงใน นางภัทราพร  พาใจธรรม   นายสุบรรณชา สารใจ  นายเวนุวัตร เมืองแก้ว  นางสาวปวีณา  พลาลือ 
 เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานพัสดุ  ช่างไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์ พนักงานขับรถยนต์  นักวิชาการเงินและบัญชี 
         
         
นายธีรชัย  พิชเคียน นายธีรยุทธ  เขื่อนปิง  นายอนุศิษฎ์ อินราช     
คนสวน พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์    
         
Visitors: 278,650