MOIT ประจำปีงบประมาณ 2565

(MOIT) ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1

* ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล

MOIT1 ข้อ 1. คำสั่ง / กรอบแนวทาง

- MOIT1 ข้อ 1.1 มีบันทึกข้อความลงนามในคำสั่ง และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน

- MOIT1 ข้อ 1.2  มีคาสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน เว็บไซต์ของหน่วยงานโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน  (คำสั่งเดิม หรือทบทวนคำสั่ง)

- MOIT1 ข้อ 1.3 มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียด เนื้อหาในข้อมูลประกอบข้อคำถามข้อ 2. (ข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.2)

- MOIT1 ข้อ 1.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT1 ข้อ 2. รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา ( ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

- MOIT1 ข้อ 2.1 มีบันทึกข้อความลงนามรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน

- MOIT1 ข้อ 2.2 มีรายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา( ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

- MOIT1 ข้อ 2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT2 ข้อ 1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย

- MOIT2 ข้อ 1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย  (1) รูปถ่าย (2)ชื่อ-นามสกุล (3) ตำแหน่ง และ (4) หมายเลขโทรศัพท์ (มีครบ 4 รายการ)

- MOIT2 ข้อ 1.2 นโยบายของผู้บริหาร

- MOIT2 ข้อ 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน

- MOIT2 ข้อ 1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

- MOIT2 ข้อ 1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

- MOIT2 ข้อ 1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่ และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นใน   ปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

- MOIT2 ข้อ 1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ประกอบด้วย  (1) ที่อยู่หน่วยงาน (2) หมายเลขโทรศัพท์ของ หน่วยงาน (3) หมายเลขโทรสารของหน่วยงาน (4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน และ (5) แผนที่ที่ตั้งหน่วยงาน (มีครบ 5 รายการ)

- MOIT2 ข้อ 1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น ต่อการ ดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน

- MOIT2 ข้อ 2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

- MOIT2 ข้อ 3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

- MOIT2 ข้อ 4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564

- MOIT2 ข้อ 5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

- MOIT2 ข้อ 6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุด ปัจจุบัน

- MOIT2 ข้อ 7. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม

- MOIT2 ข้อ 8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

- MOIT2 ข้อ 9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตาม แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน)

- MOIT2 ข้อ 10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำของหน่วยงาน

- MOIT2 ข้อ 11. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่

- MOIT2 ข้อ 12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- MOIT2 ข้อ 13. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

- MOIT2 ข้อ 14. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติ การอำนวย ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) (เฉพาะสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขอาเภอ)

- MOIT2 ข้อ 15. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

- MOIT2 ข้อ 16. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- MOIT2 ข้อ 17. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

   - MOIT2 ข้อ 17.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา ( ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

   - MOIT2 ข้อ 17.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี

   - MOIT2 ข้อ 17.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กาหนดในกรอบแนวทาง

   - MOIT2 ข้อ 17.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบ บุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดง ความบริสุทธิ์ใจในการ จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ของหัวหน้า เจ้าหน้าที่

   - MOIT2 ข้อ 17.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน  ปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 (แบบ สขร. 1)

       - MOIT2 ข้อ 17.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน  ปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 (แบบ สขร. 1) เดือนตุลาคม

       - MOIT2 ข้อ 17.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน  ปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 (แบบ สขร. 1) เดือนพฤศจิกายน

       - MOIT2 ข้อ 17.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน  ปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 (แบบ สขร. 1) เดือนธันวาคม

  - MOIT2 ข้อ 1- ข้อ 17 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

* ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

MOIT3 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- MOIT3 ข้อ 1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ หน่วยงาน

- MOIT3 ข้อ 2.มีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

- MOIT3 ข้อ 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 MOIT4 หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการ จัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- MOIT4 ข้อ 1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน ภายใน 30 วันทำการระบุวันที่ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในช่องคำอธิบายชี้แจง ประกอบหลักฐาน วันที่ที่ได้ทาการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน

- MOIT4 ข้อ 1.1 มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน

- MOIT4 ข้อ 1.2 มีหนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน

- MOIT4 ข้อ 1.3 มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบดำเนินการ และงบลงทุน)

- MOIT4 ข้อ 1.4 มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ

- MOIT4 ข้อ 1.5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

- MOIT4 ข้อ 2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลา ที่กำหนด 2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส 2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส

- MOIT4 ข้อ 2.1 มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน

- MOIT4 ข้อ 2.2 มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามข้อกำหนด

- MOIT4 ข้อ 2.2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส

- MOIT4 ข้อ 2.2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส

   - MOIT4 ข้อ 2.2.2 งบดำเนินงาน เดือนตุลาคม 2564

   - MOIT4 ข้อ 2.2.2 งบดำเนินงาน เดือนพฤศจิกายน 2564

   - MOIT4 ข้อ 2.2.2 งบดำเนินงาน เดือนธันวาคม 2564

- MOIT4 ข้อ 2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

- MOIT4 ข้อ 3. การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

- MOIT4 ข้อ 3.1 มีบันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทาง ปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และมีการขอ อนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

- MOIT4 ข้อ 3.2 มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบ บุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 และแบบ แสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ จำนวน  2 แบบ คือ วงเงิน เล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 100,000 บาท 

     - MOIT4 ข้อ 3.2 วงเงิน เล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท ชุดที่ 1

     - MOIT4 ข้อ 3.2 วงเงิน เล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท ชุดที่ 2

- MOIT4 ข้อ 3.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

- MOIT4 ข้อ 3.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

MOIT5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- MOIT5 ข้อ 1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ หน่วยงาน

- MOIT5 ข้อ 2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน  (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม

      - MOIT5 ข้อ 2.แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน  (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม

     - MOIT5 ข้อ 2.แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน  (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือน พฤศจิกายน

     - MOIT5 ข้อ 2.แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน  (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือน ธันวาคม

- MOIT5 ข้อ 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 265,435