ประวัติประวัติโรงพยาบาลภูเพียง

โรงพยาบาลภูเพียง เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ.2554  และก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่  มกราคม  2556 โดยงบประมาณ การก่อสร้าง  12,000,000 บาท โดยมีอาคารผู้ป่วยนอกเพียงอาคารเดียว บนเนื้อที่ประมาณ  50  ไร่  ซึ่งเป็นพื้นที่ราชพัสดุ ตั้งอยู่เลขที่  ๓๙๒  หมู่ที่ ๓ ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน  มีนายแพทย์ชรินทร์  ดีปินตา  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

              เริ่มเปิดดำเนินการให้บริการครั้งแรกซึ่งเป็นการเปิดบริการในระยะที่  เมื่อวันที่  17  กันยายน  2555  ถึงวันที่ 30  พฤศจิกายน  2555 โดยเปิด
เฉพาะวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา
08.30 น ถึง 16.30 น ซึ่งในขณะนั้นยังไม่มีเจ้าหน้าที่ที่เป็นข้าราชการมาประจำ  ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
กำหนดให้พยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลชุมชนต่างๆในจังหวัดน่าน  แห่งละ
3-5 คน มาช่วยปฏิบัติราชการและให้บริการการตรวจรักษาโรคทั่วไป  ณ  อาคารสำนักงานชั่วคราวโดยมีผู้ช่วยเหลือคนไข้จำนวน  คน และพนักงานขับรถ  คน มาประจำการ
ตามตารางดังนี้

โรงพยาบาล

วัน  เดือน  ปีปฏิบัติงาน

โรงพยาบาลบ้านหลวง

17  -  21  กันยายน  2555

โรงพยาบาลแม่จริม

24  -  28  กันยายน  2555

โรงพยาบาลสันติสุข

1  -  5  ตุลาคม  2555

โรงพยาบาลเวียงสา

8  -  12  ตุลาคม  2555

โรงพยาบาลภูเพียง

15  -  19  ตุลาคม  2555

โรงพยาบาลท่าวังผา

22  -  26  ตุลาคม  2555

โรงพยาบาลนาหมื่น

29 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2555

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

5 - 9 พฤศจิกายน  2555

โรงพยาบาลเชียงกลาง
โรงพยาบาลทุ่งช้าง
โรงพยาบาลนาน้อย

12  - 16 พฤศจิกายน  2555

19 - 23 พฤศจิกายน 2555
26 - 30 พฤศจิกายน 2555


หลังจากนั้นระยะที่  เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่  ธันวาคม  255๕  ถึง 31  ธันวาคม  2555 โดยมีพยาบาลวิชาชีพมาประจำการจำนวน  คน เปิดให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปแต่ยังใช้อาคารสำนักงานชั่วคราวเปิดดำเนินการอยู่  และเข้าสู่การดำเนินการระยะที่  3 เมื่อวันที่  มกราคม  2556  ได้ดำเนินการย้ายจุดบริการจากอาคารสำนักงานชั่วคราวขึ้นมาเปิดให้บริการ ณ  อาคารผู้ป่วยนอกและมีเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้น เปิดดำเนินการตรวจรักษาโรคทั่วไปโดยระยะแรกยังให้พยาบาลวิชาชีพที่จบการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทั่วไป(รักษาโรคเบื้องต้น) กระทำการตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้น พร้อมเปิดการให้รักษาพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุ  ฉุกเฉินเพิ่มขึ้น ต่อมามีเภสัชกรมาปฏิบัติงานประจำ  จำนวน  คน พยาบาลวิชาชีพมารายงานตัวเพิ่มอีก  1  คน  ทันตแพทย์มาปฏิบัติงานเพิ่มจำนวน  คน จึงดำเนินการเริ่มเปิดบริการการรักษาโรคทางทันตกรรม เมื่อวันที่ 18  มีนาคม  2556 โดยเปิดบริการทุกวันจันทร์  วันพุธและวันศุกร์และมีแพทย์มาประจำตั้งแต่วันที่  มีนาคม  2556 โดยตรวจรักษาโรคทั่วไปตั้งแต่วันจันทร์  ถึง วันศุกร์ เวลา  08.30 น  ถึง  12.00 น  โดยกำหนดให้แพทย์จากโรงพยาบาลน่านหมุนเวียนกันมาตรวจรักษาโรคแก่ผู้ป่วยจนถึงปัจจุบัน และได้มีการกำหนดให้มีพิธีเปิดอาคารผู้ป่วยนอกพร้อมจัดผ้าป่าหารายได้เพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ โดยมีนายแพทย์ชลน่าน  ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานพิธีเปิด  กล่าวต้อนรับโดย นายชุมพร  แสงมณี  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และผู้กล่าวรายงานคือ นายแพทย์สมศักดิ์  นุกูลอุดมพานิชย์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่านVisitors: 300,426