หน้าแรก

         

ประกาศโรงพยาบาลภูเพียง 

  -ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คลิก                 

  -ประกาศรับสมัครงาน

          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับกรประเมินความรู้ความสามารถเฉพราะตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถเฉพราะตำแหน่ง

          ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลภูเพียง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ และ ตำแหน่ง พนักงานบริการ  รับสมัคร 3-7 ก.พ.2563 ณ โรงพยาบาลภูเพียง

         ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานบริการ
         ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
         ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลผู้ปฏิบัติงาน พนักงานประจำห้องยา
         ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อรับการเลือกสรร ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์           ประกาศรับสมัครบุคคล พนักงานจ้างเหมาบริการ พนักงานบริการ งานพยาบาลหน่วยจ่ายกลาง
         ประกาศรับสมัครบุคคล พนักงานจ้างเหมาบริการ พนักงานขับรถยนต์
         ประกาศรับสมัครบุคคล พนักงานจ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยทันตแพทย์  คลิกดูประกาศ   คลิกดูลักษณะงาน                 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำเแหน่งพนักงานขับรถยนต์
         ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคล พนักงานการเงินและบัญชี 
         ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก พนักงานพัสดุ
         ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก พนักงานขับรถยนต์
           ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลตำแหน่งพนักงานธุรการ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  โรงพยาบาลคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในภาครั

   -แบบรายงานผลดำเนินการตามแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

    -รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงพยาบาลภูเพียง

    - แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562
    -แผนปฏิบัติราชการครุภัณฑ์การแพทย์ 2562(1มี.ค.2562)
    -แผนปฏิบัติราชการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2562(1มี.ค.2562)
    -ประกาศจัดชื้อจัดจ้าง คลิก
    -ระบบบริหารความเสี่ยง รพ.ภูเพีย
    -ขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องทุกข์
     -คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องทุกข์โรงพยาบาลภูเพียง
    -ความปลอดภัยด้านอาคารสิ่งแวดล้อมอุปกรณ์การแพทย์
    -ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
    -แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
    -แนวปฏิบัติการดำเนินงานยาเสพติด
    -ขออนุมัติเผยแพร่เอกสารบนเว็บไซต์โรงพยาบาลภูเพียง
    -แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
    -รายงานความก้าวหน้าการรับเรื่องร้องทุกข์ของผู้รับบริการโรงพยาบาลภูเพียง
    -รายงานการประชุมคณะทำงานการจัดทำแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในภาครัฐ
    -จริยธรรมข้าราชการพลเรือน
    -ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
    -จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข(MOPH Code of Conduct)
    -มาตราฐานสำหรับวิธีการปฏิบัติ:แนวทางการคัดกรองซักประวัติผู้ป่วยนอก
    -รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
    -แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการเว็บไซต์โรงพยาบาลภูเพียง
    -แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง แผนระดับปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
    -คู่มือการป้องกันประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ.2562
    -ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
    -การกำหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
    -แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กลั่นกรองและสอบทานข้อมูลก่อนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
    - กระบวนการทำงานของกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
    - แนวทางการฝากครรภ์ โรงพยาบาลภูเพียง
    - 
รูปการประชุมเรื่องวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่เกิดผลประโยชน์ซับซ้อน
    - สรุปรายงานการประชุมวเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ซับซ้อน

    
 
 

ตารางคลินิกบริการ ณ อาคารผููป่วยนอก โรงพยาบาลภูเพียง


 

โรงพยาบาลภูเพียง เป็นโรงพยาบาลชุมชนเปิดใหม่ขนาด 30 เตียง แห่งที่ 15 ของจังหวัดน่าน โดยแยกออกจากเขตอำเภอเมือง และมีโรงพยาบาลน่านเป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย ดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554 แล้วเสร็จในวันที่ 1 มกราคม 2556 โดยดำเนินการเปิดให้บริการอย่างไม่เป็นทางการวันที่ 17 กันยายน 2555 โดยเปิดให้บริการประเภทผู้ป่วยนอก

พิธีเปิดโรงพยาบาลภูเพียงอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 โดยมี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว เป็นประธานเปิดโรงพยาบาลพร้อมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์  ขณะนี้เปิดให้บริการประเภทผู้ป่วยนอก มีเจ้าหน้าที่ประจำทั้งหมด 19 คน ให้บริการครอบคลุมการตรวจรักษาโรคทั่วไปและการพยาบาล การส่งเสริม ป้องกันและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย ....โดยรับผิดชอบดูแลประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตอำเภอภูเพียงและใกล้เคียง มีประชากรประมาณ 34,305 คน 7 ตำบล 61 หมู่บ้าน จำนวน 9,939 หลังคาเรือน

 

 

 

Visitors: 240,832