ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

     

       ปร.4 ปร.5 งวดงานงวดเงิน-อาคารอเนกประสงค์

           ปร.4-ปร.5 อาคารคลังเก็บพัสดุและห้องสำนักงานทันตกรรม

       ประกาศผู้ชนะจัดซื้อครูภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ 

           แบบอาคารคลังเก็บพัสดุและห้องสำนักงานทันตกรรม     
       แบบอาคารอเนกประสงค์

           เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

       ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างอาคารคลังพัสดุและห้องสำนักงานทันตกรรม

          ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะครุภัณสำนักงาน จำนวน 2 รายการ

          ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารปฐมภูมิและองค์รวม

          ขออนุมัติประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่ออาคารคลังเก็บพัสดุฯและทันตกรรม

       ประกาศผู้ชนะจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์

       ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์

       ประกาศคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี

           ประกาศผู้ขนะจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยเงินบริจาค

           ประกาศแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ.2564

           ประกาศผู้ชนะปรับปรุงระบบระบายอากาศห้องทันตกรรม

           ประกาศผู้ชนะเครื่องปรับอากาศ 42000 บีทียู

           ประกาศเผยแพร่สัญญาเช่า Pacs

           ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะจ้าง

           ประกาศกำหนดราคากลาง

           ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ 

           สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารทันตกรรม

           ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารทันตกรรม

           ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย และกายภาพบำบัด

           ประกาศจ้างก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทยและกายภาพบำบัดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

           ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารทันตกรรม

           ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องประกวดราคาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ห้องประชุม) โรงพยาลาบภูเพียง             

 ประกาศรับสมัครงาน

 

        - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

        -  ประกาศรับสมัคร พกส.ตำแหน่ง จพ.ธุรการ และ ต.พนักงานการเงินและบัญชี สังกัด รพ.ภูเพียง  วันที่ 1 - 5 พ.ย.64

        -  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 

          - ประกาศผลการสอบคุดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินบำรุง (รายวัน)

 

         - รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)8 ตำแหน่ง

 

         -ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 6 ตำแหน่ง

 

         - ประกาศ รพ.ภูเพียง เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯลงวันที่ 8ก.ย.2564

 

  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  โรงพยาบาลคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในภาครั

   -แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 

    -แบบรายงานผลดำเนินการตามแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

    -รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงพยาบาลภูเพียง

     -ระบบบริหารความเสี่ยง รพ.ภูเพีย

    -ขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องทุกข์
     -คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องทุกข์โรงพยาบาลภูเพียง
    -ความปลอดภัยด้านอาคารสิ่งแวดล้อมอุปกรณ์การแพทย์
    -ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
    -แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
    -แนวปฏิบัติการดำเนินงานยาเสพติด
    -ขออนุมัติเผยแพร่เอกสารบนเว็บไซต์โรงพยาบาลภูเพียง
    -แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
    -รายงานความก้าวหน้าการรับเรื่องร้องทุกข์ของผู้รับบริการโรงพยาบาลภูเพียง
    -รายงานการประชุมคณะทำงานการจัดทำแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในภาครัฐ
    -จริยธรรมข้าราชการพลเรือน
    -ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
    -จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข(MOPH Code of Conduct)
    -มาตราฐานสำหรับวิธีการปฏิบัติ:แนวทางการคัดกรองซักประวัติผู้ป่วยนอก
    -รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
    -แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการเว็บไซต์โรงพยาบาลภูเพียง
    -แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง แผนระดับปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
    -คู่มือการป้องกันประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ.2562
    -ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
    -การกำหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
    -แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กลั่นกรองและสอบทานข้อมูลก่อนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
    - กระบวนการทำงานของกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
    - แนวทางการฝากครรภ์ โรงพยาบาลภูเพียง
    - 
รูปการประชุมเรื่องวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่เกิดผลประโยชน์ซับซ้อน
    - สรุปรายงานการประชุมวเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ซับซ้อน
    -ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
 
  -ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภาษาอังกฤษ
    -สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) แนวตั้ง
   
-สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) แนวนอน
   
-ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต
    -อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน
    -หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
    -พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
    -ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างพ.ศ. 2560

 

  

ตารางคลินิกบริการ ณ อาคารผููป่วยนอก โรงพยาบาลภูเพียง

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

  • ได้รับบริจาคเงินจำนวน 5,000 บาท.png
   วันที่ 6 ธันวาคม 2564 โรงพยาบาลภูเพียงได้รับบริจาคเงินจำนวน 5,000 บาทจากคุณคำดี กันบุญ เพื่ออุทิศให้ คุณไกรศักดิ์ กันบุญ โรงพยาบาลภูเพียงขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณโอกาสนี้
  • วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 โรงพยาบาลภูเพียงได้รับบริจาคเงินจำนวน 10,000 บาท.png
   วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 โรงพยาบาลภูเพียงได้รับบริจาคเงินจำนวน 10,000 บาทจากคุณหาญชัย ชัยวงค์ ทำบุญในวันคล้ายวันเกิด โรงพยาบาลภูเพียงขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณโอกาสนี้
  • ข้าวกล่อง 72.png
   วันพุธ ที่ 27 ตุลาคม 2564 คุณศรีจันทร์ กุศล มีจิตศรัทธาอนุเคราะห์อาหารกลางวัน จำนวน 72 ชุด ให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลภูเพียงเนื่องในวันคล้ายวันเกิด โรงพยาบาลภูเพียงขอขอบคุณเป็นอย่...
  • ข้าวกล่อง 80.png
   วันที่ 19 ตุลาคม 2564 คุณครูไพรวรรณ ธรรมะ ได้มอบอาหารกลางวันจำนวน 80 กล่องและน้ำดืมจำนวน 6 แพ็ค ให้กับเจ้าหน้าที่จุดบริการฉีดวัคฉีน Covid-19 โรงพยาบาลภูเพียงเนื่องในวันคล้ายวันเกิด...
  • ธกส..png
   วันที่ 5 ตุลาคม 2564โรงพยาบาลภูเพียง ได้รับบริจาค น้ำดื่ม 20 แพ็ค และถุงผ้าจำนวน 80ใบจากธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาภู เพียงโรงพยาบาลภูเพียง ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
  • จิตรา หาญเตชะ.png
   วันที่ 4 ตุลาคม 2564โรงพยาบาลภูเพียง ได้รับบริจาค ข้าวจำนวน 35 กล่องจากแม่จิตรา หาญเตชะโรงพยาบาลภูเพียง ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

 

โรงพยาบาลภูเพียง เป็นโรงพยาบาลชุมชนเปิดใหม่ขนาด 30 เตียง แห่งที่ 15 ของจังหวัดน่าน โดยแยกออกจากเขตอำเภอเมือง และมีโรงพยาบาลน่านเป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย ดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554 แล้วเสร็จในวันที่ 1 มกราคม 2556 โดยดำเนินการเปิดให้บริการอย่างไม่เป็นทางการวันที่ 17 กันยายน 2555 โดยเปิดให้บริการประเภทผู้ป่วยนอก

พิธีเปิดโรงพยาบาลภูเพียงอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 โดยมี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว เป็นประธานเปิดโรงพยาบาลพร้อมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์  ขณะนี้เปิดให้บริการประเภทผู้ป่วยนอก มีเจ้าหน้าที่ประจำทั้งหมด 19 คน ให้บริการครอบคลุมการตรวจรักษาโรคทั่วไปและการพยาบาล การส่งเสริม ป้องกันและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย ....โดยรับผิดชอบดูแลประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตอำเภอภูเพียงและใกล้เคียง มีประชากรประมาณ 34,305 คน 7 ตำบล 61 หมู่บ้าน จำนวน 9,939 หลังคาเรือน

 

 

 

Visitors: 265,428