ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

            - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2566

            - ประกาศผู้ชนะเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ พร้อมน้ำยา

            - ประกาศผู้ชนะ CBC 252000

            - ประกาศเผยแพร่ราคากลาง งานก่อสร้างปรับปรุงจุดคัดกรอง

            - ประกาศผู้ชนะเสนอราคาคอมพิวเตอร์

            - ประกาศราคากลางครุภัณฑ์คอมฯ

            - ประกาศราคากลาง

           - ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเทพื้นคอนกรีต

            - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาปรับปรุงผนังกระจก OPD   

             - ประกาศประกวดราคาหอถังสูง

           - ประกวดราคาหอถังสูง

           - ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอถังสูง

           - ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ งบค่าเสื่อม

             

             ประกาศผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-EKG

             ขออนุมัติเผยแพร่ประกวดราคา หอถังสูง

            ขออนุมัติเผยแพร่ประกวดราคา หอถังสูง

             ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย

            ประกาศผู้ชนะเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์พร้อมน้ำยา 

            ประกาศผุ้ชนะครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ-งบค่าเสื่อม65

            ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงหน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน

            ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบริการบุคคล

              ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฐมภูมิและองค์รวม

             ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

            กำหนดราคาขั้นต่ำจำหน่ายพัสดุประจำปี

            ประกาศเผยแพร่แผนจ้างก่อสร้างหอถังสูง

            ประกาศประกวดราคาปรับปรุงส่วนขยายงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

            ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างปรับปรุงส่วนขยายหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

            สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์-เงินบริจาค           

            ประกาศเผยแพร่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างอาคารปฐมภูมิและองค์รวม

            ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารคลังเก็บพัสดุและห้องสำนักงานทันตกรรม

            ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างปรับปรุงส่วนขยายงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

            ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

             ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ก่อสร้างหลังคาคลุมระบบระบายอากาศและปั้มยูนิตทันตกรรม

            ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างอาคารปฐมภูมิและองค์รวม

        ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างหลังคาคลุมระบบระบายอากาศและปั้มลมยูนิตทันตกรรม

           

 ประกาศรับสมัครงาน

 

        - ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

        - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน

        - รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

          ประกาศรับสมัครงาน พกส.

        - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

        -  ประกาศรับสมัคร พกส.ตำแหน่ง จพ.ธุรการ และ ต.พนักงานการเงินและบัญชี สังกัด รพ.ภูเพียง  วันที่ 1 - 5 พ.ย.64

        -  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 

          - ประกาศผลการสอบคุดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินบำรุง (รายวัน)

 

         - รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)8 ตำแหน่ง

 

         -ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 6 ตำแหน่ง

 

         - ประกาศ รพ.ภูเพียง เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯลงวันที่ 8ก.ย.2564

 

  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  โรงพยาบาลคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในภาครั

   -แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 

    -แบบรายงานผลดำเนินการตามแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

    -รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงพยาบาลภูเพียง

     -ระบบบริหารความเสี่ยง รพ.ภูเพีย

    -ขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องทุกข์
     -คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องทุกข์โรงพยาบาลภูเพียง
    -ความปลอดภัยด้านอาคารสิ่งแวดล้อมอุปกรณ์การแพทย์
    -ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
    -แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
    -แนวปฏิบัติการดำเนินงานยาเสพติด
    -ขออนุมัติเผยแพร่เอกสารบนเว็บไซต์โรงพยาบาลภูเพียง
    -แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
    -รายงานความก้าวหน้าการรับเรื่องร้องทุกข์ของผู้รับบริการโรงพยาบาลภูเพียง
    -รายงานการประชุมคณะทำงานการจัดทำแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในภาครัฐ
    -จริยธรรมข้าราชการพลเรือน
    -ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
    -จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข(MOPH Code of Conduct)
    -มาตราฐานสำหรับวิธีการปฏิบัติ:แนวทางการคัดกรองซักประวัติผู้ป่วยนอก
    -รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
    -แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการเว็บไซต์โรงพยาบาลภูเพียง
    -แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง แผนระดับปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
    -คู่มือการป้องกันประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ.2562
    -ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
    -การกำหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
    -แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กลั่นกรองและสอบทานข้อมูลก่อนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
    - กระบวนการทำงานของกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
    - แนวทางการฝากครรภ์ โรงพยาบาลภูเพียง
    - 
รูปการประชุมเรื่องวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่เกิดผลประโยชน์ซับซ้อน
    - สรุปรายงานการประชุมวเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ซับซ้อน
    -ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
 
  -ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภาษาอังกฤษ
    -สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) แนวตั้ง
   
-สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) แนวนอน
   
-ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต
    -อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน
    -หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
    -พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
    -ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างพ.ศ. 2560

 

   - สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข (4 ห้าม 3 ต้อง)

      สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) แนวตั้ง

      -  สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) แนวนอน

ตารางคลินิกบริการ ณ อาคารผููป่วยนอก โรงพยาบาลภูเพียง

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

           

 


 

โรงพยาบาลภูเพียง เป็นโรงพยาบาลชุมชนเปิดใหม่ขนาด 30 เตียง แห่งที่ 15 ของจังหวัดน่าน โดยแยกออกจากเขตอำเภอเมือง และมีโรงพยาบาลน่านเป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย ดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554 แล้วเสร็จในวันที่ 1 มกราคม 2556 โดยดำเนินการเปิดให้บริการอย่างไม่เป็นทางการวันที่ 17 กันยายน 2555 โดยเปิดให้บริการประเภทผู้ป่วยนอก

พิธีเปิดโรงพยาบาลภูเพียงอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 โดยมี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว เป็นประธานเปิดโรงพยาบาลพร้อมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์  ขณะนี้เปิดให้บริการประเภทผู้ป่วยนอก มีเจ้าหน้าที่ประจำทั้งหมด 19 คน ให้บริการครอบคลุมการตรวจรักษาโรคทั่วไปและการพยาบาล การส่งเสริม ป้องกันและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย ....โดยรับผิดชอบดูแลประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตอำเภอภูเพียงและใกล้เคียง มีประชากรประมาณ 34,305 คน 7 ตำบล 61 หมู่บ้าน จำนวน 9,939 หลังคาเรือน

 

 

 

Visitors: 275,753