หน้าแรก

         

ประกาศโรงพยาบาลภูเพียง 

  -ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คลิก  

           ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องประกวดราคาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ห้องประชุม) โรงพยาลาบภูเพียง             

  -ประกาศรับสมัครงาน

          ประกาศรับสมัครตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ จำนวน 9 อัตรา ในสังกัด สสจ.น่าน

          ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ฯ พกส.  ตำแหน่ง พนักงานเปล

          ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคล ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์

          ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์

          ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย

          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับกรประเมินความรู้ความสามารถเฉพราะตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถเฉพราะตำแหน่ง

          ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลภูเพียง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ และ ตำแหน่ง พนักงานบริการ  รับสมัคร 3-7 ก.พ.2563 ณ โรงพยาบาลภูเพียง

 
      

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  โรงพยาบาลคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในภาครั

   -แบบรายงานผลดำเนินการตามแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

    -รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงพยาบาลภูเพียง

    - แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562
    -แผนปฏิบัติราชการครุภัณฑ์การแพทย์ 2562(1มี.ค.2562)
    -แผนปฏิบัติราชการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2562(1มี.ค.2562)
    -ประกาศจัดชื้อจัดจ้าง คลิก
    -ระบบบริหารความเสี่ยง รพ.ภูเพีย
    -ขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องทุกข์
     -คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องทุกข์โรงพยาบาลภูเพียง
    -ความปลอดภัยด้านอาคารสิ่งแวดล้อมอุปกรณ์การแพทย์
    -ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
    -แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
    -แนวปฏิบัติการดำเนินงานยาเสพติด
    -ขออนุมัติเผยแพร่เอกสารบนเว็บไซต์โรงพยาบาลภูเพียง
    -แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
    -รายงานความก้าวหน้าการรับเรื่องร้องทุกข์ของผู้รับบริการโรงพยาบาลภูเพียง
    -รายงานการประชุมคณะทำงานการจัดทำแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในภาครัฐ
    -จริยธรรมข้าราชการพลเรือน
    -ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
    -จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข(MOPH Code of Conduct)
    -มาตราฐานสำหรับวิธีการปฏิบัติ:แนวทางการคัดกรองซักประวัติผู้ป่วยนอก
    -รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
    -แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการเว็บไซต์โรงพยาบาลภูเพียง
    -แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง แผนระดับปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
    -คู่มือการป้องกันประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ.2562
    -ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
    -การกำหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
    -แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กลั่นกรองและสอบทานข้อมูลก่อนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
    - กระบวนการทำงานของกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
    - แนวทางการฝากครรภ์ โรงพยาบาลภูเพียง
    - 
รูปการประชุมเรื่องวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่เกิดผลประโยชน์ซับซ้อน
    - สรุปรายงานการประชุมวเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ซับซ้อน

    
 
 

ตารางคลินิกบริการ ณ อาคารผููป่วยนอก โรงพยาบาลภูเพียง


 

โรงพยาบาลภูเพียง เป็นโรงพยาบาลชุมชนเปิดใหม่ขนาด 30 เตียง แห่งที่ 15 ของจังหวัดน่าน โดยแยกออกจากเขตอำเภอเมือง และมีโรงพยาบาลน่านเป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย ดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554 แล้วเสร็จในวันที่ 1 มกราคม 2556 โดยดำเนินการเปิดให้บริการอย่างไม่เป็นทางการวันที่ 17 กันยายน 2555 โดยเปิดให้บริการประเภทผู้ป่วยนอก

พิธีเปิดโรงพยาบาลภูเพียงอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 โดยมี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว เป็นประธานเปิดโรงพยาบาลพร้อมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์  ขณะนี้เปิดให้บริการประเภทผู้ป่วยนอก มีเจ้าหน้าที่ประจำทั้งหมด 19 คน ให้บริการครอบคลุมการตรวจรักษาโรคทั่วไปและการพยาบาล การส่งเสริม ป้องกันและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย ....โดยรับผิดชอบดูแลประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตอำเภอภูเพียงและใกล้เคียง มีประชากรประมาณ 34,305 คน 7 ตำบล 61 หมู่บ้าน จำนวน 9,939 หลังคาเรือน

 

 

 

  • 1606188196935.jpg
   วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 นายชรินทร์ดี ปินตาผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง รับมอบเงินบริจาคจากนางสาวนพมาศ ดีสม พร้อมครอบครัว จำนวนเงิน 10,000 บาท เพื่อสนับสนุนการให้บริการภายในโ...
  • 1606462470633.jpg
   วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2553 โรงพยาบาลภูเพียงรับมอบเงินบริจาคจากคณะผู้ปกครองและนักเรียนเตรียมทหารน่านรุ่น 62-63 จำนวนเงิน 18,999 บาท เพื่อสนับสนุนการใช้บริการภายในโรงพยาบาลภูเพี...
  • 1606462370582.jpg
   วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 นายชรินทร์ ดีปินตาผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง รับมอบครุภัณฑ์การแพทย์ จากทุนวิจิตรพงษ์พันธุ์ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ 1.เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื...
Visitors: 248,462