พันธกิจของโรงพยาบาล

พันธกิจ

1.  สร้างระบบบริการสุขภาพเพื่อรองรับระบบ Service Plan

2.  พัฒนารูปแบบการบริการที่เป็นเลิศ

3.  เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม

 

Visitors: 300,421