พันธกิจของโรงพยาบาล

พันธกิจ

1.  จัดบริการการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกันโรคและฟื้นฟูสุขภาพ

2.  จัดบริการสุขภาพโดยยึดผู้ป่วยและชุมชนเป็นศูนย์กลางด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

3.  การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดบริการสุขภาพของประชาชนร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่

 

Visitors: 246,737