เข็มมุ่งประจำปี 2562

เข็มมุ่งประจำปี 2562

      1.พัฒนาระบบบริการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(โรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน)ในรูปแบบเครือ ข่ายบริการ

       2.การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ให้ทำงานอย่างมีความสุข


 

 

Visitors: 246,860