นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2563

แผนยุทธศาสตร์ประจำปี  2563
ยุทธศาสตร์ 20 ปี โรงพยาบาลภูเพียง
ยุทธศาสตร์ 1 ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ
ยุทธศาสตร์ 2 บริการเป็นเลิศ
ยุทธศาสตร์ 3 บุคลากรเป็นเลิศ
ยุทธศาสตร์ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาลVisitors: 246,860