ค่านิยมในการทำงาน

 ค่านิยมในการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาลภูเพียง

" MOPH"

1.   M  = Mestery    คือเป็นนายตนเอง

2.  O   = Originality คือเร่งสร้างสิ่งใหม่

3.  P    = People Centered approach คือใส่ใจประชาชน

4.  H    =Humility คือ อ่อนน้อมถ่อมตน

ค่านิยม  ซื่อสัตย์ สามัคคี มีน้ำใจ ใส่ใจประชาชน  

 

Visitors: 300,422