ค่านิยมในการทำงาน

ค่านิยมในการทำงานของขุคลากรโรงพยาบาลภูเพียง

" PHUPHIANG"

1.   P  = Participation           การมีส่วนร่วม  การร่วมมือของภาคประชาชน องค์กรภาคีเครือข่าย

2.   H  = Holistic health Care การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

3.   U  = Union                   อยู่ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวอยู่แบบครอบครัวฉันพี่น้อง

4.   P  = Partnership             การเป็นหุ้นส่วนในการดูแลสุขภาพกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

5.   H  = Humanized Health Care    การดูแลสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

6.   I   = integrate                การผสมผสานระบบงานบริการภายในโรงพยาบาล

7.   A  = Attitude                  มีทัศนคติการทำงานร่วมกันอย่างเชิงสร้างสรรค์

8.   N  =  Network                การดูแลสุขภาพเป็นเครือข่ายทางสุขภาพและเครือข่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง

9.   G  =  Graduate               ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาต่อเนื่อง ค้นคว้า พัฒนางานประจำสู่งานวิจัย

 

 

Visitors: 229,989