ผู้อำนวยการ

ชื่อ : นพ.ชรินทร์  ดีปินตา

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : ว.29634

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง : วันที่ 17 กันยายน 2555 ถึง ปัจจุบัน

วุฒิบัตร

  • สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
  • สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน  แขนง สุขภาพจิตชุมชน
Visitors: 301,766