กลุ่มการพยาบาล

ชื่อ :  ดร.พว.วิทย์  มงคลวิสุทธิ์

ตำแหน่ง : หัวหน้าพยาบาล

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 4511026629

วุฒิบัตร

  • พยาบาลศาสตร์และการผดุงครรภ์
  • รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา การเมือง การปกครอง
  • Ph.D of Manangment
       

พว.มณีวรรณ์ วงศ์สุขพิศาล 

พว.หทัยรัตน์ เวชมนัส พว.เยาวลักษณ์ สว่างเมฆ  พว.รัชนี พิเคราะห์
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
       
       
พว.เสาวณีย์ อยู่คง พว.จรรยาวรรณ ปรารถภ์  พว.พันธ์ผกา  จินะไชย   พว.วนาลักษณ์ รอวิลาน 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
       
พว.ศุภวรรณ เป็งจันตา   พว.ระวีวรรณ์ สีสุมาตย์ พว.กัญญารัตน์  ศรีวิไชย พว.อังครินทร์ พรหมอารีย์ 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
       
พว.ศศิพัชร์ คำก้อน พว.ธัญพิชชา ใจเข้าชุม พว.เมลดา เนตรใส  พว.ณัฐกฤตา  อินปา  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
       
       
  พว.ลภัสรดา  เฟยลุง พว.ณปภัช  จันทร์เจริญ  พว.อนินดา เตชะเวชเจริญ  ทิพย์วรรณ ขันทะสอน  
  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
       

 

     
พว.วิไลวรรณ กันศรีนวกุล พว.จิรดา ซาวโนไชย พว.สุดารัตน์ ทองคง พว.เอ็นดู กิตติยังกุล
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลวิชาชีพ
       
     
พว.วนิดาพร ใจเดช พว.ซี  แซ่ว่าง  พว.นิภาพร  ดวงพันธ์   
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  พยาบาลวิชาชีพ  พยาบาลวิชาชีพ   
       

 

       

นางสุกัญญา เหมศรี

นางพรมณี ปัดแก้ว   นายยุทธศีลป์ แหยมคง นางสุนันท์ เกี๋ยนคำ 
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานช่วยเหลือคนไข้  พนักงานบริการ พนักงานช่วยเหลือคนไข้
       
       
นายกิตติ เงินปัน  นางขวัญศิริ ดีปินตา  นางสาวเนตรนภา อนันต์  นายจักรพงศ์ สุรัช
 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานช่วยเหลือคนไข้   พนักงานบริการ  พนักงานบริการ
       
     
นางสาวกชภัทร กุณาวงค์ นายกรณ์ มะโนนัย นางสาว อัญชลี ทิพอุต นางสาวกรรณกนก อุตมา 
พนักงานบริการ ผู้ช่วยพยาบาล พนักงานบริการ  พนักงานเปล 
       
     
 น.ส.ศุภกานต์  ปรางค์วัฒนากูล น.ส.สุภาวดี  วงค์พุทธคำ  นางสาวกรวิกา บรรจง   
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ผู้ช่วยพยาบาล  เจ้าพนักงานสาธารณสุข
(เวชกิจฉุกเฉิน) 
 
       
Visitors: 300,424