กลุ่มการพยาบาล

ชื่อ :  นายวิทย์  มงคลวิสุทธิ์

ตำแหน่ง : หัวหน้าพยาบาล

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 4511026629

วุฒิบัตร

  • พยาบาลศาสตร์และการผดุงครรภ์
  • รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา การเมือง การปกครอง
       

นางอมรรัตน์ คำยันต์

นางมณีวรรณ์ วงศ์สุขพิศาล นางสาวอรศิริ กาสมุทธ นางสาวหทัยรัตน์ เวชมนัส
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  พยายาบาลวิชาชีพชำนาญการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
       
       
นางสาวเยาวลักษณ์ สว่างเมฆ นางรัชนี พิเคราะห์  นางเสาวนีย์ อยู่คง  นางจรรยาวรรณ ปรารถภ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
       
นางวนาลักษณ์ รอวิลาน   นางรวีวรรณ์ สีสุมาตย์  นางสาวกรรรณิกา สองสีขวา นางสาวอังครินทร์ พรหมอารีย์ 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
       
 
นางศุภวรรณ เป็งจันตา นางศศิพัชร์ คำก้อน นางสาวธัญพิชชา เชื้อหมอ  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
       
       
       

นางสุกัญญา เมฆแสง

นางสาวพรมณี เจดีวงศ์   นายยุทธศีลป์ แหยมคง นางสุนันท์ เกี๋ยนคำ 
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานช่วยเหลือคนไข้  พนักงานบริการ พนักงานช่วยเหลือคนไข้
       
       
นายกิตติ เงินปัน  นางขวัญศิริ ดีปินตา  นางสาวเนตรนภา อนันต์  นายจักรพงศ์ สุรัช
 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานช่วยเหลือคนไข้   พนักงานบริการ  พนักงานบริการ
       
     
นางสาวกชภัทร กุณาวงค์ นายกรณ์ มะโนนัย    
พนักงานบริการ ผู้ช่วยพยาบาล    
       
Visitors: 254,330