กลุ่มการพยาบาล

ชื่อ :  ดร.พว.วิทย์  มงคลวิสุทธิ์

ตำแหน่ง : หัวหน้าพยาบาล

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 4511026629

วุฒิบัตร

  • พยาบาลศาสตร์และการผดุงครรภ์
  • รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา การเมือง การปกครอง
  • Ph.D of Manangment
       

พว.อมรรัตน์ คำยันต์

พว.มณีวรรณ์ วงศ์สุขพิศาล พว.อรศิริ กาสมุทธ พว.หทัยรัตน์ เวชมนัส
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  พยายาบาลวิชาชีพชำนาญการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
       
       
พว.เยาวลักษณ์ สว่างเมฆ พว.รัชนี พิเคราะห์  พว.เสาวณีย์ อยู่คง  พว.จรรยาวรรณ ปรารถภ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
       
พว.วนาลักษณ์ รอวิลาน   พว.ระวีวรรณ์ สีสุมาตย์ พว.กัญญารัตน์  ศรีวิไชย พว.อังครินทร์ พรหมอารีย์ 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
       
พว.ศุภวรรณ เป็งจันตา พว.ศศิพัชร์ คำก้อน พว.ธัญพิชชา ใจเข้าชุม  พว.พันธ์ผกา  จินะไชย 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
       
       
พว.ธีรพงษ์  ธงหิมะ  พว.เมลดา เนตรใส  พว.ลภัสรดา  เฟยลุง พว.ณัฐกฤตา  อินปา 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
       

 

 

     
       
       

นางสุกัญญา เหมศรี

นางพรมณี ปัดแก้ว   นายยุทธศีลป์ แหยมคง นางสุนันท์ เกี๋ยนคำ 
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานช่วยเหลือคนไข้  พนักงานบริการ พนักงานช่วยเหลือคนไข้
       
       
นายกิตติ เงินปัน  นางขวัญศิริ ดีปินตา  นางสาวเนตรนภา อนันต์  นายจักรพงศ์ สุรัช
 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานช่วยเหลือคนไข้   พนักงานบริการ  พนักงานบริการ
       
     
นางสาวกชภัทร กุณาวงค์ นายกรณ์ มะโนนัย นางสาว อัญชลี ทิพอุต นางสาวกรรณกนก อุตมา 
พนักงานบริการ ผู้ช่วยพยาบาล พนักงานบริการ  พนักงานเปล 
       
Visitors: 275,752