กลุ่มงานการแพทย์

ชื่อ : นพ.ชรินทร์  ดีปินตา

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : ว.29634

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง : วันที่ 17 กันยายน 2555 ถึง ปัจจุบัน

วุฒิบัตร

  • สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
  • สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน  แขนง สุขภาพจิตชุมชน
     
                            
นพ.ภูวัส  เฟยลุง   พญ.ศุภากร เมธาวรนันท์ชัย    นพ.ศิรวิทย์  เขียวปัญญา 
ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ   ตำแหน่ง นายแพทย์ ปฏิบัติการ ตำแหน่ง นายแพทย์ ปฏิบัติการ

 

Visitors: 289,081