กลุ่มงานบริหารทั่วไป

        นางสาววิลาวัณย์  ตฤณธีรบูลย์

         นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

         หัวหน้ากลัวงานบริหารทั่วไป

 

      
นางชัญญาภัค  ไชยศิลป์ นางฐณมน  หลวงใน นางสาวพิมพ์ชนก  ถาแก้ว นางสุนันทา  กันธิยา นางสาวจินตนา สุระจินดา
 เจ้าพนักงานการเงิน
            และบัญชีชำงาญงาน                          
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน             เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน             พนักงานการเงินและบัญชี            พนักงานการเงินและบัญชี             
         
         
นางสาวทิพวัลย์ ยอดปา นางสาวกัญญพัชร อะทะโน นางสาวปวีณา  พลาลือ  น.ส.อุษณา  ประสมศักดิ์ นายสุบรรณชา สารใจ 
 นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานธุรการ นักวิชาการเงินและบัญชี  นักวิชาการพัสดุ ช่างไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์ 
         
         
นายธีรชัย  พิชเคียน นายธีรยุทธ  เขื่อนปิง  นายอนุศิษฎ์ อินราช  นายสุทธิชาติ  เมงคุด    
คนสวน พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์  
         
         
         
         
         
Visitors: 295,705