กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ชื่อ :  นายวิทย์  มงคลวิสุทธิ์

ตำแหน่ง : รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 4511026629

วุฒิบัตร

  • การพยาบาลเฉพาะทางการบริหารทางการพยาบาล
  • รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา การเมือง การปกครอง
 

นางสุภาพ สมฤทธิ์

นางสาวทิพวัลย์ ยอดปา  นางสาวจินตนา สุระจินดา นางสาวมยุรีย์ เทพสุคนธ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ นักวิชาการเงินและบัญชี พนักงานการเงินและบัญชี พนักงานการเงินและบัญชี
       
     
นางสาวสุธีพร เกี๋ยนเรือน  นายพจน์ จันสอง  นายสุบรรณชา สารใจ  นายเวนุวัตร เมืองแก้ว 
 พนักงานพัสดุ พนักงานเกษตรพื้นฐาน  ช่างไฟฟ้า พนักงานบริการ(ขับรถ) 
       
       
       
Visitors: 254,330