กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ชื่อ :  นางสาววิลาวัณย์  ตฤณธีรบูลย์

ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

 

      
นางชัญญาภัค  ไชยศิลป์ นางฐณมน  หลวงใน นางสาวพิมพ์ชนก  ถาแก้ว นางสุนันทา  กันธิยา นางสาวจินตนา สุระจินดา
 เจ้าพนักงานการเงิน
            และบัญชีชำงาญงาน                          
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน             เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน             พนักงานการเงินและบัญชี            พนักงานการเงินและบัญชี             
         
       
นางสาวทิพวัลย์ ยอดปา นางภัทราพร  พาใจธรรม   นางสาวปวีณา  พลาลือ  นายเวนุวัตร เมืองแก้ว  นายสุบรรณชา สารใจ 
 นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุ นักวิชาการเงินและบัญชี พนักงานขับรถยนต์  ช่างไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์ 
         
         
นายธีรชัย  พิชเคียน นายธีรยุทธ  เขื่อนปิง  นายอนุศิษฎ์ อินราช  นายสุทธิชาติ  เมงคุด   น.ส.อุษณา  ประสมศักดิ์ 
คนสวน พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์  นักวิชาการพัสดุ
         
         
         
         
         
Visitors: 289,083