กลุ่มงานเภสัชกรรม

ชื่อ :  ภก.สำราญ ดีอาษา

ตำแหน่ง : เภสัชกร ชำนาญการ   หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม

       
                                                  
ภก.ญ.กรรณิการ์ วงค์ไชยา  นางอุมาพร ธนะขว้าง นางวรรษภัสสร มงคลวัชรพงศ์ นายศรัญญู  ธนเรืองสุวรรณ
เภสัชกร ชำนาญการ  เภสัชกร ชำนาญการ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฎิบัติงาน เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฎิบัติงาน
       
           
นายวัฒนพงษ์ อินตา    นางสุวิชา  อ้อพิมาย    
พนักงานประจำห้องยา  พนักงานประจำห้องยา    
       
         

 

Visitors: 300,419